Rangkuman PKn

•Februari 5, 2008 • 3 Komentar

1. Negara
Negara secara umum dikatakan sebagai sebuah organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu dalam satu daerah tertetu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Roger H. Soltau, Negara ialah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan peersoalan-persoalan bersama, atas namamasyarakat.

Harold J. Laski, negara ialah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
Lanjutkan membaca ‘Rangkuman PKn’

Problem Kemiskinan dan Solusi Islam Mengentaskannya

•Februari 4, 2008 • 14 Komentar

PENDAHULUAN

Buku ini tidak membicarakan tentang susunan ekonomi dalam islam, sebab masalah tersebut bidang maupun pembahasan yang cukup panjang. Hokum islam maupun wasiat tertentunya telah menguraikan dengan detail segala hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, hasil, peredaran,dan pengalokasiannya, kerusakan, aturan-aturan (undang-undang) dan batasan-batasan ekonomi islam agar tercipta keadilan dan keseimbangan di antara kebebasan indidvidu dengan kepentingan masyarakat umum, antara urusan agama dengan kehidupan dunia masyarakat.

Pembahasan tentang susunan ekonomi islam merupakan pembahasan yang memerlukan panjangnya uraian (catatan). Bertahun-tahun lamanya penulis membahas hal tersebut, dan tiba pada pertengahan pembahasan, yaitu masalah kewajiban zakat dalam islam, penulis dapat menyelesaikan pembahasan bab zakat tersebut sembari memuji kepada Allah. Namun setelah itu penulis tidak dapat menyelesaikan pembahasan yang lain, dengan harapan semoga Allah memberikan pertolongan, sehingga penulis dapat menyempurnakan pembahasan tersebut. Tiada pertolongan kecuali kepada Allah.
Lanjutkan membaca ‘Problem Kemiskinan dan Solusi Islam Mengentaskannya’

ILMU PENDIDIKAN

•Februari 4, 2008 • 4 Komentar

ILMU PENDIDIKAN

I. Manfaat Mempelajari dan Mendalami Ilmu Pendidikan
a. Untuk membantu pemecahan masalah dan perencanaan secara konsepsional pendidikan Indonesia.
b. Untuk membentuk pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti di kehendaki oleh pembukuan dan isi UUD 1945.
Lanjutkan membaca ‘ILMU PENDIDIKAN’

PENULISAN QURAN

•Februari 3, 2008 • 1 Komentar

PENULISAN AL-QUR`AN
Penulis Wahyu Nabi Muhammad

Pada periode Madinah kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama, lebih kurang enam puluh lima sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Mereka adalah Abban bin Sa’id, Abu Umama, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Bakr as-Siddiq, Abu Hudhaifa, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu ‘Abbas, Ubayy bin Ka’b, al-Arqam, Usaid bin al-Hudair, Aus, Buraida, Bashir, Thabit bin Qais, Ja` far bin Abi Talib, Jahm bin Sa’d, Suhaim, Hatib, Hudhaifa, Husain, Hanzala, Huwaitib, Khalid bin Sa’id, Khalid bin al-Walid, az-Zubair bin al-`Awwam, Zubair bin Arqam, Zaid bin Thabit, Sa’d bin ar-Rabi`, Sa’d bin `Ubada, Sa’id bin Sa`id, Shurahbil bin Hasna, Talha, `Amir bin Fuhaira, `Abbas, `Abdullah bin al-Arqam, `Abdullah bin Abi Bakr, `Abdullah bin Rawaha, `Abdullah bin Zaid, `Abdullah bin Sa’d,
Lanjutkan membaca ‘PENULISAN QURAN’

RAMADHAN

•Februari 1, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

   يا مرحــبا  برمــضان # شهر الله الرب الرحمنشهر المتاب والغفران # شهر القبول والإحـسان “Selamat datang Bulan Ramadhan, bulan Allah yang Maha Penyayang, Bulan Taubat penuh Ampunan, Bulan perkenan penuh Ampunan” Demikianlah sebagian dari ungkapan  kegembiraan yang diungkapkan oleh al-Marhum al-Maghfur lahu KH. Syuhud Zayyadi pendiri PP. Al-Khoirot melalui syair-syair beliau yang selama ini masih terus berkumandang demi menyambut kehadiran bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan memang bulan yang patut untuk kita sambut dengan penuh kegembiraan, karena dibulan inilah ummat manusia yang penuh dengan dosa bisa memperoleh pengampunan dan pahala yang berlipat ganda bagi yang selalu taat kepada Allah, hanya dengan masa yang begitu singkat dan cara yang begitu mudah dan sederhana.

Lanjutkan membaca ‘RAMADHAN’